Категорија: Култура

Сусрети упознавања волонтера са партнерима РХМ

Сарадници Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану организовали су 19. фебруара низ сусрета намењених упознавању волонтера РХМ, који ће предавати руски језик у неколико установа у Београду.

Одржан је састанак са руководством Огранка библиотеке града Београда „Владан Десница“ у „Сава центру“, у коме ће у наредном периоду бити организовани бесплатни курсеви руског језка за око двадесет полазника, сврстаних у две групе. Поред тога, у првом контакту, усаглашен је програм рада у Руској школи „Валентина Терешкова“, где ће руски језик учити родитељи деце, која похађају ову школу. У Руском центру за науку и културу договрена је сарадња и помоћ сарадника РХМ у припремама за тестирање полазника курса РКИ при РЦНК и сарадња са Осмом београдском гимнзијом, која планира увођење билингуалног разреда. У складу са условима лиценцирања оваквог разреда при Министарству образовања Републике Србије, неопходна је припрема неколико наставника ове установе за вођење наставе својих матичних предмета на руском језику. Разматрани су и други пројекти и заједнички рад на распрострањењу руског језика. У том смислу радило се на разради начелног плана дешавања, који ће се одржавати у просторијама РХМ у Београду.

Са свим овим установама, Руска Хуманитарна Мисија је раније потписала одговарајуће документе о сарадњи.


Ознакомительные встречи добровольцев с партнёрами РГМ

Сотрудники Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах 19. февраля провели ряд ознакомительных встреч для добровольцев РГМ, который будет преподавать русский язык в нескольких учреждениях Белграда.

Состоялась встреча с руководством Отделения городской белградской библиотеки „Владан Десница“ в «Сава центре», в котором в ближайшее время начнут обучаться 20 слушателей в двух группах. В первом приближении согласована программа работы в Русской школе имени Валентины Терешковой, где русский язык будут изучать родители детей из младших классов, которые уже изучают русский в школе. В Российском центре науки и культуры достигнута договорённость о помощи силами сотрудников РГМ в подготовке к тестированию посетителей курсов РКИ в РЦНК и сотрудничество с 8-й белградской гимназией, где планируется ввести билингвальный класс. По условиям лицензирования подобного класса в Министерстве образования Республики Сербия, необходимо подготовить несколько преподавателей учебного заведения для ведения своих профильных предметов на русском языке. Обсуждались и другие проекты совместной работы по распространению русского языка. В числе прочего намечен предварительный план конкретных мероприятий, местом проведения которых станет Белградский офис РГМ.

Со всеми перечисленными образовательными учреждениями Русская Гуманитарная Миссия ранее подписала соответствующие документы о сотрудничестве.

Семинар Центра за тестирање Санкт-Петербуршког државног Универзитета

Завршним догађајем у циклусу, у оквиру редовног годишњег методичког семинара усавршавања предавача руског језика био је семинар, одржан 6. фебруара под називом „Особености провођења тестирања из руског језика као иностраног и припрема за полагање испита“.

Сарадник Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Илија Тјапков заједно са колегама русистима упознао се са новим принципима провођења тестирања, а такође у индивидуалним разоговорима са специјалним-тестатором Центра тестирања Санкт-Петербуршког универзитата Надеждом Дубњином размотрио је могућности организације тестирања за студенте и ученике у Босни и Херцеговини током лета 2019. године.Русская Гуманитарная Миссия на семинаре Центра тестирования СПбГУ

Завершающим событием в цикле мероприятий в рамках ежегодного методического семинара повышения квалификации преподавателей русского языка стал проведённый 6 февраля семинар «Особенности проведения тестирования по русскому языку как иностранному и подготовка к сдаче экзамена».
Сотрудник Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Илья Тяпков вместе с коллегами-русистами ознакомился с новыми принципами проведения тестов, а также провёл индивидуальные переговоры со специалистом-тестором Центра тестирования Санкт-Петербургского университета Надеждой Дубининой. В ходе беседы обсуждалась возможность организации тестирования для студентов и школьников в БиГ летом 2019 года.

„Зимска школа“ – семинар усавршавања предавача руског језика у Србији

Традиционално, паралелно са међународним скупом слависта Србије у Руском центру науке и културе у Београду сваке године одржава се методички семинар посвећен усавршавању предавача руског језика у школама и гимназијама у Србији – „Зимска школа“. 5 фебруара 2019 године догађај је посетио сарадник Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Илија Тјапков.

Циљ посете били су неформални сусрети са предавачима-русистима Србије.
Семинар је организован у сарадњи Слвистичког друштва Србије, Катедре за славистику Београдског универзитета, Руског центра за науку и културу у Београд и низа руских универзитета.

Научни програм „Зимске школе“ свке године се припрема од стране српских и руских експерата а произилазећи из професионалних потреба српских русиста. Он укључује лекције, радионице и практичну наставу која обрађују актуелна питања методике предавања руског језика као страног.

Ове године у раду семинара учешће је узело око 100 предавача руског језика из разних региона Србије. Сваки од њих је представљао школу или гимназију, у којима се изучава руски језик. Сваки од учесника Методичке школе русистике добио је сертификат о повишењу квалификације.


«Зимняя школа» – семинар повышения квалификации
преподавателей русского языка Сербии

Традиционно параллельно с международным Съездом славистов Сербии в те же даты в Российском центре науки и культуры в Белграде проводится ежегодный методический семинар повышения квалификации преподавателей русского языка школ и гимназий Сербии – «Зимняя школа». 5 февраля 2019 года мероприятие посетил сотрудник Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Илья Тяпков.

Целью посещения было неформальное общение с преподавателями-русистами Сербии.
Семинар был организован при содействии Славистического общества Сербии, Кафедры славистики белградского университета, Российского центра науки и культуры в Белграде и ряда российских вузов.

Учебная программа «Зимней школы» ежегодно разрабатывается сербскими и российскими специалистами с учётом профессиональных потребностей сербских русистов. Она включает в себя лекции, мастер-классы и практические занятия по актуальным вопросам методики преподавания русского языка как иностранного.

В этом году в работе Семинара принимали участие около 100 преподавателей русского языка из разных регионов Сербии. Каждый из них представляет школу или гимназию, где изучается русский язык. Все участники Методической школы русистики получили Сертификаты о повышении квалификации.

Руска хуманитарна мисија на међународном скупу слависта

Међународни скуп слависта на Београдском универзитету и Међународно научни-образовни форум „Београдски сусрет словенских русиста“ под називом: “Словенски језици у савременом дијалогу култура“, 4. фебрура посетио је сарадник Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Илија Тјапков.

Циљ учешћа био је неформални дијалог са представницима академских кругова неколико земаља. Учвршћивање ранијих и успоствљање нових контаката са колегама. Ове године 57-скуп посетили су научници из неколико градова Русије, Белорусије, бивше Југославије, укључујући Босну и Херцеговину, и осталих словенских земаља, а такође Мађарске, Немачке и Француске.

 

У оквиру форума одржала се и редовна седница Славистичког друштва Србије. Представнику Руске хуманитарне мисије на Балкану Др Бранимиру Нешићу уручена је Захвланица од Славистичког друштва Србије са текстом: За изузетну сарадњу са Друштвом на пољу популаризације руског језика и културе у српској средини.

 


Русская Гуманитарная Миссия на международном Съезде славистов

Международный Съезд славистов в Белградском университете и Международный научно-образовательный форум «Белградская встреча славянских русистов» под общим названием: «Славянские языки в современном диалоге культур», 4. февраля посетил сотрудник Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Илья Тяпков.

Целью участия было неформальное общение с представителями академического сообщества сразу нескольких государств. Закрепление прежних и установление новых контактов с коллегами. В этом году 57-й съезд посетили учёные из нескольких городов России, Белоруссии, бывшей Югославии, включая Боснию и Герцеговину, и других славянских стран, а также Венгрии, Германии и Франции.

В рамках форума также состоялось ежегодное торжественное заседание Славистического общества Сербии.

Представителю Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Др Бранимиру Нешичу была вручена Благодарность от Славистического общества Сербии с формулировкой: За активное сотрудничество с Обществом в сфере популяризации русского языка в сербской среде.

«Славянский мир глазами детей» – международный конкурс для детей и студентов-славистов


«Славянский мир глазами детей» – международный конкурс для детей и студентов-славистов

Объявляем 1 этап конкурса!

Отправиться в увлекательное путешествие по славянским мифам и сказкам, познакомиться с культурой братских стран, раскрыть в себе писательский талант – всё это станет возможным для участников международного творческого конкурса «Славянский мир глазами детей»!

Приглашаем детей и юношество принять участие в первом этапе конкурса и попробовать свои силы в написании короткого художественного произведения (сказки, рассказа, стихотворения или песенки) на одну из тем:

  • путешествие в славянские мифы и сказки;
  • путешествие в славянскую страну;
  • знакомство с известной личностью из славянского мира;
  • знакомство с традиционной культурой или ремеслом славянской страны.

Выполненную работу и заявку необходимо выслать до 28 февраля на адрес slavic@libfl.ru в формате RTF (бланк заявки на участие).

Победители будут награждены памятными призами и грамотами. Все участники получат сертификаты, неоценимый опыт и уникальную возможность раскрыть свой потенциал.

Конкурс проводится в честь 15-летия Форума славянских культур и призван привлечь юные таланты к активной творческой деятельности. Подробнее об условиях участия, организаторах и правовую информацию читайте в ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ + (скачать версию в Word).

REGULATIONS OF THE CONTEST

PRAVILNIK O IZVEDBI NATEČAJA

PRAVILNIK O ODRŽANJU NATJECANJA