Активности Руске Хуманитарне Мисије у борби против вируса COVID-19

Од првог дана успостављања вандредне ситуације у Републици Србији и осталим државама у окружењу, Руска хуманитарна мисија спроводи своје активности у циљу пружања помоћи и одржавања и побољшавања квалитета живота становништва у вандредној ситуацији у региону Балкана.

С тим у вези, већ од средине марта месеца организовано је неколико паралелних пројеката усмерених ка остваривању постављених циљева.

На територији града Београда, којима је у складу са Уредбом Владе Републике Србије о мерама за време вандредног стања, и одлуком о забрани кретања лица старијих од 65 година, забрањен излазак из станова, Руска хуманитарна мисија је активирала свој волонтерски тим, чији је задатак да помогне свима онима, којима је неопходна помоћ у овој ситуацији. У периоду од 15. марта до 13. априла, овај тим је свакодневно по позиву наших најстаријих грађана реаговао, и до сада у више од сто наврата изашао у сусрет њиховим молбама и захтевима.

Возила, „Мобилне клинике“ које је Руска хуманитарна мисија донирала општинама Пожега и Медвеђа, нашле су велику примену у новонасталој ситуацији. озило „PeugeotBoxer” Л4Х2, које се налази у Пожеги, локални Дом здравља је у недостатку просторних капацитета у овој регији, пренаменио у тријжну јединицу, у којој су вршена почетна испитивања становништва на присуство вируса COVID-19. Од почетка праћења новонастале епидемиолошке ситуације кроз ову „мобилну“ тријажну јединицу прошло је преко сто особа за које се сумњало да су заражени вирусом COVID-19, а код троје њих је и утврђено присуство, од којих су двоје до данашњег дана излечени. Друго возило „VWTransporter“, које је стационирано у Дому здравља у Медвеђи, имало је улогу транспортног возила за све заражене са подручја општина западног дела Јабланичког округа до већих медицинских центара у Лесковцу и Нишу, будући да се у њему налази једини покретни респиратор, који је од самог почетка био на располагању локалним здравственим установама овог краја.

Бесплатни курсеви руског језика, које је Руска хуманитарна мисија организовала током школске године, прешла је у други формат и у онлајн верзији наставила редовне активности, на велико задовољство великог броја слушалаца. Интересантно је да су ови онлајн курсеви добро посећени, што говори о заинтересованости слушалаца за активним радом на усавршавању знања и током дана у изолацији. Онлајн курсеви организовани су за групе, које се похађале редовне курсеве руског језика у огранку Библиотеке града Београда, „Владан Десница“ на Новом Београду, а такође за ученике филолошке гимназије у Сремским Карловцима, као и студената Факултета политичких наука Универзитета у Београду који настављају припрему за тестирања за официјелне сертификате руског језика.

Поред ових тзв. „редовних“ активности, које спроводи од првог дана новонастале ситуације, Руска хуманитарна мисија је у протеклом периоду имала и низ активности од ширег значаја, а оне се пре свега односе на анимирање и информисање јавног мњења и друштвено важних чинилаца у Русији о ситуацији, везаној за Корона вирус у Србији и на Балкану, а што је као последицу имало долазак једанаест авиона са помоћи намењеној Србији и четири Републици Српској и БиХ.

У наредном периоду, поред унапређења и одржавања активности које Руска хуманитарна мисија спроводи у борби против Корона вируса у Србији, посебна пажња биће посвећена и допремању лекова за потребе здравствених центара у Србији и окружњу, као и изналажењу могућности за пружањем помоћи, свим установама и организацијама које се за то обрате Руској хуманитарниј мисији.


 Деятельность русской гуманитарной миссии по борьбе с вирусом COVID-19

С первого дня введения чрезвычайного положения в Республике Сербия и соседних государствах Русская гуманитарная миссия осуществляет свою деятельность с целью оказания помощи населению. Одной из главных задач является поддержание и улучшение качества жизни жителей Сербии и Балканского региона в условиях чрезвычайной ситуации.

В связи с этим уже с середины марта было организовано несколько одновременно реализуемых проектов, направленных на достижение поставленных целей.

На территории города Белграда, где в соответствии с Постановлением Правительства Республики Сербии о мерах во время чрезвычайного положения лицам старше 65 лет запрещено покидать дома, Русская гуманитарная миссия задействовала собственную волонтерскую команду, задача которой состоит в том, чтобы оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. В период с 15 марта по 13 апреля эта команда ежедневно реагирует на обращения граждан старшего поколения, и за это время более ста раз выезжала по их просьбам.

Мобильные клиники, которые русская гуманитарная миссия пожертвовала муниципалитетам Пожега и Медведжа, нашли широкое применение в сложившейся ситуации. Автомобиль “Peugeot Boxer” L4H2 в Пожеге в связи с нехваткой мест в локальном медицинском центре взял на себя функцию сортировочного подразделения, в котором проводилось первоначальное тестирование населения на наличие вируса COVID-19. С начала наблюдения за вновь возникшей эпидемиологической ситуацией через эту “мобильную” сортировочную станцию прошло более ста человек с подозрением на заражениие коронавирусом, у троих тесты подтвердили положительный результат, на сегодняшний день двое выздоровели. Второй автомобиль “VW Transporter”, дислоцированный в медицинском центре Медведжи, служит для транспортировки всех инфицированных из западных районов округа Ябланица в более крупные медицинские центры в Лесковаце и Нише, поскольку в нем находится единственный передвижной аппарат ИВЛ, который с самого начала был в распоряжении местных учреждений здравоохранения.

Бесплатные курсы русского языка, проводимые Русской гуманитарной миссией в течение учебного года, были переведены в онлайн формат и продолжают работать в ранее установленном графике. Стоит отметить хорошую посещаемость занятий, что говорит о заинтерсованности слушателей в активной работе по усовершенствованию знаний в течение режима самоизоляции. Дистанционные занятия организованы для групп, посещавших регулярные курсы русского языка на базе филиала городской бибилотеки „Владан Десница“ в Новом Белграде, для студентов Факльтета политических наук белградского Университета, а также для учеников Карловацкой филологической гимназии, которые продолжают подготовку к сертификационному тестированию по русскому языку как иностранному.

Кроме регулярной деятельности, осуществляемой с первого дня чрезвычайного положения, Русская гуманитарная миссия в предшествующий период также осуществила ряд мероприятий, имеющих важное значение, и они в первую очередь касаются активизации общественного мнения и информирования социально значимых деятелей в России о ситуации, связанной с коронавирусом в Сербии и на Балканах, следствием которых явилось прибытие одиннадцати самолетов с гуманитарной помощью для Сербии и четырех – для республики Сербской и БиГ.

В предстоящий период, помимо продвижения и поддержания деятельности по борьбе с коронавирусной инфекцией в Сербии, осуществляемой Русской гуманитарной миссией, особое внимание будет уделено доставке лекарств для нужд медицинских центров Сербии и прилегающих регионов, а также поиску возможностей для оказания поддержки всем учреждениям и организациям, которые обращаются к Русской гуманитарной миссии за помощью.