Kategorija: Помоћ угроженима

РХМ упутила медицинску помоћ Републици Српској

Руска хуманитарна мисија данас је преко свог Регионалног представништва за Балкан упутила медицинску помоћ Републици Српској. Донирана помоћ обухвата лекове широке примене чија је листа утврђена у договору са Министарством здравља Републике Српске. Основни циљ ове помоћи је да допринесемо да Република Српска лакше савлада здравствену кризу изазвану вирусом Covid-19 и да пошаљемо поруку солидарности са братским српским народом.

Велику помоћ при реализацији ове акције пружили су Представништво Републике Српске у Републици Србији, Амбасада Руске Федерације у Босни и Херцеговини, Компанија Блатешић транспорт из Бања Луке и компанија New logistic concept из Београда.


Транспорт с лекарственными препаратами, направленный представительством Русской гуманитарной миссии на Балканах в Республику Сербскую (РС), пересек границу с Боснией и Герцеговиной. Уже сегодня медикаменты поступят на склады в столице республики Баня-Луке. Перечень лекарственных препаратов формировался в четком взаимодействии с Министерством здравоохранения РС, а цель этой совместной акции – помочь гражданам Республики Сербской преодолеть последствия пандемии вируса Covid-19.
Девятого мая медикаменты будут переданы официальным представителям Республики Сербской для распределения по клиникам.
Большою помощь при реализации акции оказало Представительство Республики Сербской в Республики Сербии, Посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговины, Компания Блатешич транспорт Баня Лука и компания New logistic concept Белград.

#рхм#ргм#републикасрпска#рускосрпскасарадња

Активности Руске Хуманитарне Мисије у борби против вируса COVID-19

Од првог дана успостављања вандредне ситуације у Републици Србији и осталим државама у окружењу, Руска хуманитарна мисија спроводи своје активности у циљу пружања помоћи и одржавања и побољшавања квалитета живота становништва у вандредној ситуацији у региону Балкана.

С тим у вези, већ од средине марта месеца организовано је неколико паралелних пројеката усмерених ка остваривању постављених циљева.

На територији града Београда, којима је у складу са Уредбом Владе Републике Србије о мерама за време вандредног стања, и одлуком о забрани кретања лица старијих од 65 година, забрањен излазак из станова, Руска хуманитарна мисија је активирала свој волонтерски тим, чији је задатак да помогне свима онима, којима је неопходна помоћ у овој ситуацији. У периоду од 15. марта до 13. априла, овај тим је свакодневно по позиву наших најстаријих грађана реаговао, и до сада у више од сто наврата изашао у сусрет њиховим молбама и захтевима.

Возила, „Мобилне клинике“ које је Руска хуманитарна мисија донирала општинама Пожега и Медвеђа, нашле су велику примену у новонасталој ситуацији. озило „PeugeotBoxer” Л4Х2, које се налази у Пожеги, локални Дом здравља је у недостатку просторних капацитета у овој регији, пренаменио у тријжну јединицу, у којој су вршена почетна испитивања становништва на присуство вируса COVID-19. Од почетка праћења новонастале епидемиолошке ситуације кроз ову „мобилну“ тријажну јединицу прошло је преко сто особа за које се сумњало да су заражени вирусом COVID-19, а код троје њих је и утврђено присуство, од којих су двоје до данашњег дана излечени. Друго возило „VWTransporter“, које је стационирано у Дому здравља у Медвеђи, имало је улогу транспортног возила за све заражене са подручја општина западног дела Јабланичког округа до већих медицинских центара у Лесковцу и Нишу, будући да се у њему налази једини покретни респиратор, који је од самог почетка био на располагању локалним здравственим установама овог краја.

Бесплатни курсеви руског језика, које је Руска хуманитарна мисија организовала током школске године, прешла је у други формат и у онлајн верзији наставила редовне активности, на велико задовољство великог броја слушалаца. Интересантно је да су ови онлајн курсеви добро посећени, што говори о заинтересованости слушалаца за активним радом на усавршавању знања и током дана у изолацији. Онлајн курсеви организовани су за групе, које се похађале редовне курсеве руског језика у огранку Библиотеке града Београда, „Владан Десница“ на Новом Београду, а такође за ученике филолошке гимназије у Сремским Карловцима, као и студената Факултета политичких наука Универзитета у Београду који настављају припрему за тестирања за официјелне сертификате руског језика.

Поред ових тзв. „редовних“ активности, које спроводи од првог дана новонастале ситуације, Руска хуманитарна мисија је у протеклом периоду имала и низ активности од ширег значаја, а оне се пре свега односе на анимирање и информисање јавног мњења и друштвено важних чинилаца у Русији о ситуацији, везаној за Корона вирус у Србији и на Балкану, а што је као последицу имало долазак једанаест авиона са помоћи намењеној Србији и четири Републици Српској и БиХ.

У наредном периоду, поред унапређења и одржавања активности које Руска хуманитарна мисија спроводи у борби против Корона вируса у Србији, посебна пажња биће посвећена и допремању лекова за потребе здравствених центара у Србији и окружњу, као и изналажењу могућности за пружањем помоћи, свим установама и организацијама које се за то обрате Руској хуманитарниј мисији.


 Деятельность русской гуманитарной миссии по борьбе с вирусом COVID-19

С первого дня введения чрезвычайного положения в Республике Сербия и соседних государствах Русская гуманитарная миссия осуществляет свою деятельность с целью оказания помощи населению. Одной из главных задач является поддержание и улучшение качества жизни жителей Сербии и Балканского региона в условиях чрезвычайной ситуации.

В связи с этим уже с середины марта было организовано несколько одновременно реализуемых проектов, направленных на достижение поставленных целей.

На территории города Белграда, где в соответствии с Постановлением Правительства Республики Сербии о мерах во время чрезвычайного положения лицам старше 65 лет запрещено покидать дома, Русская гуманитарная миссия задействовала собственную волонтерскую команду, задача которой состоит в том, чтобы оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. В период с 15 марта по 13 апреля эта команда ежедневно реагирует на обращения граждан старшего поколения, и за это время более ста раз выезжала по их просьбам.

Мобильные клиники, которые русская гуманитарная миссия пожертвовала муниципалитетам Пожега и Медведжа, нашли широкое применение в сложившейся ситуации. Автомобиль “Peugeot Boxer” L4H2 в Пожеге в связи с нехваткой мест в локальном медицинском центре взял на себя функцию сортировочного подразделения, в котором проводилось первоначальное тестирование населения на наличие вируса COVID-19. С начала наблюдения за вновь возникшей эпидемиологической ситуацией через эту “мобильную” сортировочную станцию прошло более ста человек с подозрением на заражениие коронавирусом, у троих тесты подтвердили положительный результат, на сегодняшний день двое выздоровели. Второй автомобиль “VW Transporter”, дислоцированный в медицинском центре Медведжи, служит для транспортировки всех инфицированных из западных районов округа Ябланица в более крупные медицинские центры в Лесковаце и Нише, поскольку в нем находится единственный передвижной аппарат ИВЛ, который с самого начала был в распоряжении местных учреждений здравоохранения.

Бесплатные курсы русского языка, проводимые Русской гуманитарной миссией в течение учебного года, были переведены в онлайн формат и продолжают работать в ранее установленном графике. Стоит отметить хорошую посещаемость занятий, что говорит о заинтерсованности слушателей в активной работе по усовершенствованию знаний в течение режима самоизоляции. Дистанционные занятия организованы для групп, посещавших регулярные курсы русского языка на базе филиала городской бибилотеки „Владан Десница“ в Новом Белграде, для студентов Факльтета политических наук белградского Университета, а также для учеников Карловацкой филологической гимназии, которые продолжают подготовку к сертификационному тестированию по русскому языку как иностранному.

Кроме регулярной деятельности, осуществляемой с первого дня чрезвычайного положения, Русская гуманитарная миссия в предшествующий период также осуществила ряд мероприятий, имеющих важное значение, и они в первую очередь касаются активизации общественного мнения и информирования социально значимых деятелей в России о ситуации, связанной с коронавирусом в Сербии и на Балканах, следствием которых явилось прибытие одиннадцати самолетов с гуманитарной помощью для Сербии и четырех – для республики Сербской и БиГ.

В предстоящий период, помимо продвижения и поддержания деятельности по борьбе с коронавирусной инфекцией в Сербии, осуществляемой Русской гуманитарной миссией, особое внимание будет уделено доставке лекарств для нужд медицинских центров Сербии и прилегающих регионов, а также поиску возможностей для оказания поддержки всем учреждениям и организациям, которые обращаются к Русской гуманитарной миссии за помощью.

Руска хуманитарна мисија укључена у борбу против епидемије коронавируса у Србији

Руска хуманитарна мисија према својим могућностима одазива се на актуелне позиве становника Србије и здравствених установа у земљи. Веома нам је важно да правовремено реагујемо на ситуацију и да пружимо сваку могућу помоћ током овог тешког периода. Одавно имамо тесну сарадњу са српским здравственим радницима. У овом послу учествују и руски стручњаци. Они се консултују с домаћим лекарима. У оквиру пакета мера помоћи Србији током епидемиолошке претње, РХМ је, у сарадњи с домовима здравља у Пожеги и Медвеђи, приступила реализацији пројекта дијагностичког прегледа становништва, као и пружању помоћи пацијентима. Тим општинама су поклоњене две мобилне клинике, снабдевене свом неопходном медицинском опремом, а направљене на основу аутомобила повећане проходности с погоном на четири точка 4×4.

Мобилни центри раде не само у градовима и седиштима општина, већ и у удаљеним и тешко доступним насељеним местима. Стручњаци већ неколико дана врше прегледе и пружају здравствене услуге људима којима је потребна терапија, достављају лекове, транспортују тешко оболеле у централне болнице.

Имајући у виду особености вируса који прети становништву Србије, возила су додатно снабдевена јединственом покретном апаратуром за вентилацију плућа, чији је недостатак веома осетан у низу болничких установа овог краја. Захваљујући овој опреми, чак и пацијентима с тешким обликом коронавируса могуће је пружити моменталну помоћ и извршити њихов безбедан транспорт до стационарних установа.

Мобилне клиники РХМ наставиће с радом до тренутка завршетка епидемије.

Уредбом Владе Републике Србије особама старијим од 65 година забрањено је кретање током епидемиолошке претње. Руска хуманитарна мисија је организовала волонтерске екипе. Њихов задатак је да обилазе оне који се принудно налазе у изолацији. Добровољачке екипе максимално правовремено реагују на молбе и пружају потребну помоћ при набавци и достављању основних животних намирница и лекова.

Телефони волонтерског центра Руске хуманитарне мисије:
011/3241-795
063/233-810

Горуће питање представљају лекови. Тренутно је у разради питање достављања лекова клиникама, сходно упућеним молбама, у најскорије време, као и респиратора и медицинских маски.

На територију Србије, на пример, већ је стигао препарат Азитромицин који се успешно показао у лечењу респираторних обољења. Има га довољно за 1200 људи. Постоје и други лекови чији се обим испоруке процењује на око једну тону.

Тежимо да правовремено реагујемо на ситуацију и да не занемаримо ниједан апел, искрено се трудимо да помогнемо становништву у Србији.

Волонтери Руске хуманитарне мисије на располагању грађанима града Београда

У циљу помоћи свим грађанима на територији града Београда, којима је у складу са Уредбом Владе Републике Србије о мерама за време вандредног стања, и одлуком о забрани кретања лица старијих од 65 година, забрањен излазак из станова, Руска хуманитарна мисија је активирала свој волонтерски тим, чији је задатак да помогне свима онима, којима је неопходна помоћ у овој ситуацији.

Волонтерски тим је спреман, да на позив грађана у најбржем могућем временском периоду одговори захтевима оних којима је помоћ неопходна, а везано за снабдевање најосновнијим животним намирницама и лековима.

Телефони волонтерског центра Руске хуманитарне мисије су: 011/3241-795, 063/233-810

 

Потписан споразум између Руске Хуманитарне Мисије и “Вода Републике Српске”

Директор Јавне установе “Воде Српске” Бијељина Мирослав Миловановић и генерални директор АНО “Руска хуманитарна мисија” Алексеј Полковников, потписали су споразум о сарадњи у области ванредног хуманитарног реаговања.

Потписници споразума изразили су задовољство због будуће сарадње, истакавши братске везе руског и српског народа. Кадрови Руске хуманитарне мисије посједују највиши ниво опремљености и оспособљености за реаговање у ванредним ситуацијама. Циљ овог споразума је да руски хуманитарци своје знање пренесу на надлежне службе ЈУ “Воде Српске” Бијељина, ради што ефикаснијег организовања одбране од поплава и помоћи становништву угроженом од поплава.

Споразум предвиђа сарадњу у спровођењу активности спречавања и отклањања ванредних ситуација, обуку и практично оспособљавање за превентивно дјеловање и реаговање у случају елементарних непогода, пружање ванредне хуманитарне помоћи становништву у случају елементарних непогода и реализацију других заједничких пројеката и програма на територији Републике Српске.